ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Lokale aktywizujące

Lokale aktywizujące są prowadzone przez Fundację Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim, w związku z realizacją projektu z polsko – szwajcarskiego projektu.

Lokale są jednoosobowe z łazienką (pokój 13,1 m2, łazienka 3,2 m2), dobrze wyposażone, o wysokim standardzie. Mieszkańcy tych lokali mogą korzystać ze stołówki i pomieszczeń pomocniczych.

Kryteria otrzymywania miejsc w lokalu aktywizującym:

  1. a) osoba ubiegająca się o lokal posiada emeryturę lub rentę
    b) lub ukończyła 50 lat nie posiadając żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, ale dysponująca zasiłkiem stałym lub od rodziny, wystarczającym dla pokrycia kosztów korzystania z lokalu aktywizacyjnego
  2. Mieszkaniec nie może być zatrudniony i prowadzić działalności zarobkowej.
  3. Stan zdrowia mieszkańca umożliwia wykonywanie czynności, do których jest zobowiązany w niniejszym regulaminie, mieszkaniec musi być samodzielny ruchowo.
  4. Mieszkaniec lokalu aktywizującego nie może nadużywać alkoholu, być osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków, palić papierosów w pokojach (tylko w miejscach wyznaczonych).

Do lokalu aktywizującego mieszkańca może także kierować Ośrodki Pomocy Społecznej.

Szczegółowe zasady funkcjonowania lokali aktywizujących określa „regulamin funkcjonowania” dostępny w siedzibie fundacji.

Mieszkańcy lokali aktywizujących podlegają pracy aktywizacyjnej prowadzonej przez rehabilitantów, psychologa, opiekunów w formach:

  1. Zapewnienia sprawności ruchowej i intelektualnej poprzez udział w zajęciach rehabilitacji zdrowotnej, terapii zajęciowej i życiu kulturalnym Domu Seniora.
  2. Formą aktywizacji jest zaangażowanie mieszkańców lokali w działania, które lubią lub w przeszłości wykonywali zawodowo, poprzez współpracę z młodzieżą wolontariuszami i pielęgnację rodziny w ognisku domowym, zajęcia muzyczne i  teatralne, współpraca ze środowiskiem emerytów z zewnątrz Domu Seniora itp.
  3. Formą aktywacji jest zaangażowanie w życie kulturalne Domu Seniora poprzez udział w imprezach kulturalnych na zewnątrz Domu Seniora, organizowanych przez samorząd lub na imprezach organizowanych przez Dom Seniora, wycieczki poznawcze, kontakt z ludźmi starszymi z poza Domu Seniora.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie